Το αντικείμενο της Μελέτης Ανάδειξης των Αρχαιοτήτων της Μαρίνας Ζέας, περιλαμβάνει την Ανάδειξη και Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Ευρημάτων του Κονώνειου Τείχους καθώς και την ανάδειξη των υποθαλάσσιων ευρημάτων των αρχαίων νεωσοίκων του πολεμικού λιμένα της αρχαίας Αθήνας στην περιοχή της Μαρίνας Ζέας. Τόσο τα ευρήματα του Τείχους όσο και των αρχαίων νεωσοίκων του πολεμικού λιμένα της αρχαίας Αθήνας είναι τμηματικά και εμφανίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της Μαρίνας Ζέας χωρίς να διαμορφώνουν μία συνεχή εικόνα. Έτσι προσδιορίστηκαν 6 περιοχές στις οποίες παρουσιάζονται ομάδες ευρημάτων όπως φαίνονται στο Γενικό Τοπογραφικό και ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω: ΠΕΡΙΟΧΗ 1 - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ “ΠΙΣΙΝΑ”, ΠΕΡΙΟΧΗ 2- ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ 3 - ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ 4 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ 5 - ANAΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΣΟΙΚΟΙ, ΠΕΡΙΟΧΗ 6 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΛΑΞΕΥΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ.

Γενικά η μελέτη έχει σαν σκοπό την δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος στο οποίο το Τείχος και το Πολεμικό Λιμάνι: 1. Θα αναδειχθούν έτσι ώστε, τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα, να αποτελούν αξιοθέατους προορισμούς, να προσκαλούν τον επισκέπτη να τα περιδιαβεί και να ενημερωθεί για την ιστορία τους. 2. Θα αποδοθούν σε κοινή πολεοδομική χρήση σαν στοιχεία της ζωντανής ιστορίας της πόλης του Πειραιά, και 3. Θα προβληθούν ως μέρη ενός μνημειακού συνόλου αισθητικής και πολεοδομικής σημασίας.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ετέθησαν οι παρακάτω στόχοι.
1. Πρώτος στόχος είναι η Ανάδειξη του Τείχους και του Πολεμικού Λιμανιού ως μοναδικά μνημεία της ιστορίας και ως διαχρονικά στοιχεία διεπαφής της πόλης του Πειραιά και της Θάλασσας. Ειδικότερα θα αναδείξουμε α) τη χωρική ταυτότητα του Τείχους σαν ένα όριο το οποίο διαχωρίζει και ταυτόχρονα συνδέει τον Πειραιά με την θάλασσα, και β) τη χωρική ταυτότητα του Πολεμικού Λιμανιού σαν τον πυρήνα της πόλης - μία κοίτη ενδοσκόπησης και αυτοαναφοράς της πόλης του Πειραιά.
2. Δεύτερος στόχος είναι η χωρική και αρχιτεκτονική Ενοποίηση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Χωρικά η ενοποίηση αφορά στην λειτουργική σύνδεση των ευρημάτων μεταξύ τους αλλά και με τον ιστό της Πόλης. Αρχιτεκτονικά η ενοποίηση αφορά στην αντιληπτική σύνδεση των ευρημάτων μεταξύ τους και στη δημιουργία μιας συνεχούς όδευσης του Τείχους ακόμα και στις περιοχές όπου δεν σώζονται ευρήματα.
3. Τρίτος στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των τοπικών εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης των ευρημάτων, ώστε να αναδειχθούν καλύτερα τα αρχαιολογικά ευρήματα στην φάση της υλοποίησης της μελέτης.

Αρχιτεκτονική Μελέτη:
ANAMORPHOSIS Architects:
Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Κακογιάννης, Μαμαλάκη Παναγιώτα, Βάιος Ζητωνούλης

Αρχιτεκτονική Ομάδα Μελέτης:
Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Κακογιάννης, Ελένη-Λεωνιδία Δήμου, Αρχοντής Καρανάσιος

Τεύχος Εκτιμήσεων Αποκατάστασης και Συντήρησης Αρχαιοτήτων:
Δρ. Ελένη Αννα Χλέπα

Τοπογραφική Μελέτη - Αποτύπωσης:
Βασίλης Μούζος

Στατική Μελέτη:
Γιώργος Καρύδης

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων:
Κώστας Παγώνας

Μελέτη Φωτισμού Ανάδειξης:
Νικολέτα Θεοδωρίδου

Τρισδιάστατες Απεικονίσεις:
Κωστής Αναγνωστάκης

Marina_Zeas Marina_Zeas Marina_Zeas Marina_Zeas Marina_Zeas